MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders:
Agnes Swart (moeder van Rem) en (vacature) en twee personeelsleden:
Eveline Smits (leerkracht/ambulante taken) en (nog te werven collega).  
De MR adviseert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
ons te buigen over de (beleids-) voorstellen van de directie en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op St. Paulusschool beïnvloeden.
Centraal staat hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr.paulus@kolom-sbo-zuid.nl