Ons onderwijs

Alle kinderen op onze school hebben, naast het onderwijsaanbod, passende ondersteuning, zorg en aandacht nodig. Alle leerlingen krijgen de kans om zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen.  Wij werken daarom met speciaal daartoe uitgeruste leerkrachten.
Het streven is dat ieder kind kan doorstromen naar een school voor voortgezet onderwijs die past bij zijn/haar eigen capaciteiten.

Dit betekent in de eerste plaats dat ieder kind leert omgaan met eigen kansen en (on)mogelijkheden. Alle leerlingen krijgen onderwijs op maat en daarbij eventueel nog een aanvullende ondersteuning vanuit één van onze specialismen.
Heel veel kinderen leren het best wanneer dit in een rustige omgeving gebeurt. We zorgen daarom voor rust in de klas.
   

specialisten

Op onze school is een multidisciplinair team aanwezig. Deze bestaat uit: intern begeleider, schoolpsycholoog, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, ouder-kindadviseur, speltherapeut, leesspecialist, logopedist en een fysiotherapeut.

Doordat wij zoveel deskundigen in school hebben, kan ieder kind op het juiste moment de juiste hulp krijgen. De specialisten leren bovendien de leerkracht om een leerling de nodige hulp ook in de klas te geven. Specialistische ondersteuning is daardoor onderdeel van de dagelijkse lessen. 

Vreedzame school
Onze school is een vreedzame school. De vreedzame school heeft als uitgangspunt dat je elkaar respecteert, naar elkaar luistert, conflicten zelf oplost door te praten en aardig bent voor elkaar. Wederzijds respect is een belangrijke voorwaarde voor een vreedzame samenleving. De regels die horen bij de vreedzame school hangen zichtbaar in de gangen en in elke klas en hebben wekelijks de aandacht in iedere groep.

Binnen de vreedzame school is ook aandacht voor leerlingenparticipatie en burgerschap. Dit betekent meedenken en een actieve bijdrage leveren aan de school. Hieronder vallen bijvoorbeeld de leerling mediatoren die helpen bij het oplossen van kleine conflicten en bij (schoolbrede) taken. Op deze manier is iedereen medeverantwoordelijk voor het klimaat in de klas en de school.